Sagorevanje u fluidizovanom sloju

 

KOTAO ZA

sagorevanje u
fluidizovanom
sloju


Tehnologijom sagorevanja u fluidizovanom sloju

mogu se sagoreti materije u sva tri agregatna stanja sa/bez korišćenja dodatnog goriva. Jedna od aktuelnih tema jeste energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje niskokvalitetnih goriva, raznih taloga iz rezervoara sirove nafte i drugog balasta. U tom slučaju se preporučuje primena tehnologije sagorevanja u fluidizovanom sloju.

Prednosti sagorevanja u fluidizovanom sloju

Materije male toplotne moći i velike vlažnosti (do 90%) u fluidizovanom sloju peska, velikog toplotnog kapaciteta, vrlo brzo se oslobađaju vlage, nakon čega sagorevaju kao svako drugo kvalitetno gorivo. Ukoliko se sopstvenim energetskim potencijalom materije koja se želi sagoreti ne mogu postići temperature sagorevanja iznad 800°C onda se u fluidizovani sloj dodaje bilo koje drugo konvencionalno gorivo kao dopunsko. Slična konstatacija važi i za goriva sa velikom količinom pepela (do 70%). Sagorevanje se vrši na temperaturama od 750-900°C. Na tim temperaturama ne dolazi do topljenja i lepljenja pepela i zaprljanja grejnih površina, a stvaranje NOx je sveden na minimum. Ubacivanjem krečnjaka u fluidizovani sloj vrši se direktno odsumporavanje jedinjenja sumpora iz dimnih gasova, i do 90% u samom ložištu kotla. U fluidizovanom sloju se uspešno sagorevaju čvrsta goriva granulacije od 0-35 mm, tako da se ne zahteva specijalna priprema goriva. Pored toga mogu se sagorevati i zaprljane tečnosti, emulzije, muljevite i praškaste materije. Konstrukcija ovih kotlova i ložišta ne predviđa bilo kakve pokretne delove u samom ložištu (sem ventilatora), kao ni primenu vatrootpornih materijala. Mogućnost primene nekvalitetnih goriva niske cene, obezbeđuje i niske eksploatacione troškove.
 

Šta nudi?

 • Ispitivanje mogućnosti sagorevanja problematičnih goriva i balastnih materija
 • Definisanje projektnih parametara realnih postrojenja
 • Izrada tehno-ekonomskih analiza po EU standardima što podrazumeva:
  • termički proračun i na osnovu toga
  • definisanje budžetske cene pojedinih delova kao i celog postrojenja;
  • detaljnu ekonomsku analizu sa diskontovanjem tokova novca
 • Po potrebi i angažovanje na glavnom projektu kao i učešće u organizaciji proizvodnje
 • Nakon izgradnje sprovođenje garantnih ispitivanja i praćenja rada postrojenja u dugotrajnoj eksploataciji

Šta je sve do sada sagorevano?

 • Aflatoksinima kontaminran kukuruz
 • Koštice voća
 • Voćna pulpa
 • Oklasak kukuruza
 • Kontaminirana biomasa
 • Uljni talozi i ostali ostaci iz prerade uljarica
 • Niskokvalitetni ugalj (sa visokim sadržajem vlage i pepela)
 • Mnoga druga, uz iskoriščenje energetskih efekata u skladu sa zahtevima zaštite životne sredine
 

Eksperimentalno postrojenje industrijskih razmera

Šema industrijskog kotla sa fluidizovanim slojem, nominalne snage 500kW (na slici)

 1. Sabirnik sa vodenim hlađenjem za odvođenje pepela i inertnog materjala sloja
 2. Sabirna komora distributora vazduha
 3. Pečurke distributora vazduha
 4. Cevi I promaje dimnih gasova
 5. Cevi II promaje dimnih gasova
 6. Kosi uvodnici za pneumatsko, doziranje u sloj
 7. Kosi uvodnik za doziranje na sloj
 8. Keramičke cevi sa termoparovima za akviziciju temperature u i iznad sloja
 9. Horizontalni uvodnik za doziranje čvrstog goriva u sloj
 10. Prelivna cev za odvođenje pepela iz sloja
 11. Sabirni dimni kanal
 12. Izlaz vode iz kotla

Spremni smo da izgradimo energetsko postrojenje koje će smanjiti troškove Vaše proizvodnje


Angažujte nas